Начало / България / Започна проект за оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България

Започна проект за оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България

femaИнститутът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)започна изпълнението на проекта “Оценка и картиране на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги в България (FEMA)“ през м. септември 2015 г. Неговата цел е да бъде оценено
състоянието на сладководните екосистеми у нас (реки, езера, речни естуари и крайморски лимани), както и на всички ползи и услуги, които те предоставят на хората и обществото. Като следва национална методика, оценката включва огромното разнообразие от повърхностни
водни тела (ПВТ) в България, чиито екосистеми са останали извън Националната екологична мрежа Натура 2000 или други защитени територии.
Финансирането на проекта е осигурено по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Общата стойност на финансовата помощ е в размер на 330000 евро.
Партньори на ИБЕИ-БАН в проекта са Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България, Център за приложение на спътникови изображения – ReSAC и Клуб Икономика 2000.
Проектът допринася за интеграцията на биоразнообразието в секторните политики, и по-специално в управлението на водните ресурси. Неговите резултати ще бъдат от полза за Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, Басейновите дирекции, областни и местни власти, ВиК дружества, неправителствени организации, бизнес, изследователи, студенти и ползвателите на води и водни обекти.
Реките и езерата предоставят редица незаменими блага и услуги за хората. В същото време те в най-голяма степен са изложени на неблагоприятното човешко въздействие, включително замърсяване, отнемане и пренасочване на води, корекции, отнемане на дънни наноси и др., които препятстват пълноценното ползване на водите и техните живи ресурси.
Най-важните екосистемни услуги на реките и езерата са осигуряване на чисти води за питейни нужди, напояване, рибарство и аквакултури, естествено пречистване на отпадъци от човешката дейност, поддържане на богато биологично разнообразие, регулиране на климатичните процеси и предпазване от екстремни природни явления като суша и наводнения;
Оценката на състоянието на сладководните екосистеми и техните услуги ще бъде извършено чрез прилагане на различни методи: анализ на сателитни изображения и на данни от мониторинга на водите, полеви проучвания, картиране и анализ по система от индикатори, които осигуряват сравнимост на данните на национално и международно равнище.
Продължителността на дейностите по проекта е от септември 2015 г. до ноември2016 г.

Вижте още

Нинова към Борисов: Защо Ви е страх да излязат имената на политиците, замесени в КТБ? Да не би да сте сред тях?

„Г-н Борисов, от стенограмата за КТБ става ясно, че без да Ви е грижа за …

Вашият коментар